Salta navigazione.
Home

Sodoma e Gomorra

...fonti MOOLTO apocrife dal deserto di Giudea...
(Ritrovamento del 28/09/2010
)

 

l Sodoma e Gomora

 

Abramo l’era sempar in ufìsi dal Padreterno a ciuciàgh al gòs.

An giuran al pìcia a la porta, al va dentar e’gh fa: “Signur, a Sodoma e Gomora i’s fa di gran canùn e i varda i film porno!

Bruti spurcaciun! Adès a vaghi subit a vedar e s’at gh’è ragiun a daghi foch a tuti col lanciafiame!” –  al dis rabiùs al Padreterno intant cl’infila la porta par corar fora, cun Abramo sempar dadrè-dal-cul.

Indùa andema prima?!” – admanda Abramo

Andema prima a Gomora, ch’a vurés mia che a Sodoma …!

In-lunga a la strada Abramo l’incalsa al Signur: “E cume la metema s’a catema na cità da spurcaciun cun sinquanta brave persune!? Dèt foçh anca a quele!?

Par forsa! A g’ho mia le armi inteligenti d’iamericàn! A g’ho an lanciafiame cun la punta dal dùdas, quel c’ho drovà par impisàr al sul!

Ma’ vot che al Brico i gh’abia mia an lancaifiame pusè piculìn?!” – al dis Abramo, che da l’ultima volta ch’l’era stà lì-lì par brustulir su fiòl, cul foch al gh’ev mia pu tanta afesiùn.

Ma vat a far ciavàr tì e’l Brico! G’ho mia temp da pérdar in gir par negosì! – al ribat Dio stisì – Putòst metéma na franchigia!

E cusa sarésla?

Diséma che s’agh fudés sinquanta unèst e tuti chi’altar laszarun a dema foch a nisun! Vala ben adzìta?!

E s’agh an fudés sol quaranta d’unèst? Cusa fèt, a’ia brùsat?!

Alura diséma che s’an catéma anca sul trenta, an bruséma gnan’uno! Vala ben adzìta?! Rompibale!!?

E s’agh an fudés apena vint?!

Ascultam chi, sbregaversze! A sema gnì fin chi par ripasàr le tabelìne dal diés, u par far giustìsia?!” – a truna al Signur – “ a sun in gir da stamatina, cun an lanciafiame da trèdas quintai e na bumbula ‘d gas da vintisinch litar, ades bisugnarà ben ch’a brusa qualdun!!

Abramo l’era indecis se lasar perdar u insistar ancura, anca parchè al Padreterno l’era incasà negar, abastansa agità e cun an lanciafiame in man…! Par al fato ch’al magnava tanta fruta e verdura e l’eva mai sgobà, Abramo l’era rivà a sent-e-vintiset ani. Agh sares mia dispiasì tirar avanti altar trent’ani e alura al decid da seguitar a caminar e cuminciar a tàsar.

La matina dopo, quand i riva a Gomora agh cur incuntra al nono da Saviano, ch’agh cunta tut quel ch’è sucès in cità in di ultim trent’ani, alura al Padreterno al taca al lanciafiame el dis: “Spostat nono, ch’a vurìa mia strinat i pei dal nas!

In quatr-e-quatr-ot a’l voda la bumbula. E Ambramo in part ch’al varda mut e schis.

A la basùra i part e i s’invia vers Sodoma. Quand i riva agh cur incuntra n’umin da sinquant’ani ch’as ciamava Lot, perché quand al stava a l’ardent-sul sensa capèl al cominciava a dar i nùmar. Lot l’era an gran sgobador e na gran brava persuna, cumpagn da su muier. Dio as varda inturan e’l ved in mèsa a la strada na mucia ad gent vestida cume la Barby.

Lot! Ma cusa fàla tuta cla gent in gir? Ma gh’è nisùn ch’a lavura a Sodoma?!” – admanda al Signur

No! Ogi gh’è tut serà, parchè gh’è al GayPride!” – al dis Lot

E intant ch’i dis adzita agh vegn d’arent n’umun d’an metr-e-nuanta, cui bras da Primo Carnera, le sanfe adla Monica Belùci e i cavèi adla Pampanini ch’al fa: “Lot! Ma parchè làsat mia vegnar i tu amich cun nualtar a szugar a butiglia?!

Mi l’è mei ch’a szoga mia parchè ma spusa al fià!” – al dis Abramo disgustà

Lot! Ma perché gniv mia cun nualtar a far al bagno in piscina?!

Mi a posi mia far al bagno parchè ho ‘pena magnà ‘na rustichèla!” - al dis Abramo

Lot! Ma parchè …!?

Ascùltam chi Platinet! – a sbòta al Padreterno – ma parchè a vèt mia a sercàt al murùs al Bus-dal-Gat!? Va a far al paiàs in mèsa a la to carnevalada e làsa lì da rumpar le bale!!  … ma pensac-tì chi-lù deal vol sugar a butiglia col Padreterno!!ma ‘t’la dagh mi la butiglia! Insla ghigna!! – a dis al Signur caminando rabiùs avanti e indrè - … ma ch’at vegna n’acidental vuleva purtàm a fa’l bagno!!ma’t’al fagh far mi al bagno! Indla turca!!

Abramo l’avria vulì dir quèl par metal chiet, ma Dio l’era talmente alterà ch’l’era mei tàsar.

Al seguitava a andar avanti e indrè e a tirar saràche. Roba da far vegnar al sistema nervus. Finchè, a’n certo punto, as gira ‘dla part adla cità e’l fa cascar pùlvar, gerlìna e foçh infin’a quaciàr tut e tuti. A la fin a par da èsar a Ercolano. In’dla prèsia al cuca anca la muier da Lot, ch’la fa la fin dal sùrac cume tuti chi’altar.

Scusa Lot s’a t’ho secà la muier, ma seri trop rabì!” – agh fa al Padreterno murtificà

Ma no Signur, figùrat! – al dis Lot cui lagrimun – l’era gnanca buna da far da magnar! L’è ch’a ta m’è lasà gnanca an cristian par szugar a briscula …!

S’at vo andar a Gomora – agh sugeris Dio - la a gh’è al nono da Saviano ch’al g’ha al stes problema!

L'è parola dal signur